ข่าวสารประชาสัมพันธ์งานวิจัยบริการวิชาการฝ่ายวิชาการและวิจัยมทร.พระนคร

ลงนามความร่วมมือด้านบริการวิชาการ กับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ เข้าบันทึกความร่วมมือทางวิชาการกับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ในวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2555 ที่ผ่านมา โดยวัตถุประสงค์ในการ่วมลงนามความร่วมมือ เพื่อประสานความร่วมมือด้านบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม เพื่อพัฒนาและสร้างอาชีพสู่การแข่งขันตามแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ในเขตพื้นที่ชุมชนของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

000 บรรยากาศงาน ลงนามความร่วมมือ