ข่าวสารประชาสัมพันธ์

หารือความร่วมมือทางด้านวิชาการ(MOU) บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ (LPN) จำกัด

คณะสถาปัตยกรรมศาสตรต์และการออกแบบ มทร.พระนคร โดย นายธานี สุคนธะชาติ คณบดีคณะสถาปัตยฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  และอาจารย์ประจำสาขาสถาปัตยกรรม ได้มีการจัดการประชุมร่วมครั้งที่ 1 เพื่อหารือด้านความร่วมมือทางด้านวิชาการ(MOU) บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ (LPN) จำกัด  (ลุมพินีคอนโด) ผู้ประกอบธุรกิจด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยมี ท่าน รศ.ดร.กุณฑลทิพย์ พานิชภักดิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และ ดร.พร วิรุฬห์รักษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จำกัด (LPS) โดยภายในการประชุมร่วมมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในด้านของการพัฒนาหลักสูตรร่วม เพื่อเป็นการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะเพิ่มขึ้นจากการเรียน โดยการประยุกต์ใช้หลักบูรณาการความรู้จากทาง LPN เข้ามามีส่วนร่วมกับการศึกษาตลอดจนการรับนักศึกษาเข้าสหกิจศึกษา และรับเข้าเป็นพนักงานของบริษัท โดยนักศึกษาจะได้รับประโยชน์ทางด้านวิชาชีพทางสถาปัตย์ สามารถนำความรู้และทักษะตอบสนองนโยบายมหาวิทยาลัยสู่การเป็น“บัณฑิตนักปฏิบัติ” ที่เป็นที่ต้องการของสถานประกอบการในปัจจุบันและอนาค

ภาพบรรยากาศ