ข่าวประกาศจากทางคณะ

(สำหรับอาจารย์) ปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2566 ระดับปริญญาตรี


  • กำหนดการ  ปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2566 ระดับปริญญาตรี สำหรับอาจารย์
  • ที่มา : สำนักส่งเสริมวิชาการและการทะเบียน