ข่าวสารประชาสัมพันธ์

สานต่องานที่พ่อทำ “โครงการฝึกอบรม ความรู้ทักษะ และเสริมสร้างวิชาชีพ” โรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กกำพร้า (หลัก 67) สปป.ลาว

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร “สานต่องานที่พ่อทำ โครงการพระราชดำริไร้พรมแดน” โรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กกำพร้า หลัก 67 ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แขวงเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ซึ่งเป็นโครงการที่ทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร จัดขึ้นโดยการติดต่อประสานงานและอำนวยความสะดวกต่างๆ จากทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว ที่มีความสัมพันธ์อันดีมาอย่างยาวนาน ภายใต้ชื่อ “โครงการฝึกอบรม ความรู้ทักษะ และเสริมสร้างวิชาชีพ” ระหว่างวันที่ 2-3 มีนาคม 2561 เป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านการสกรีน และการออกแบบของที่ระลึกต่าง ๆ เช่นกระเป๋าผ้า เสื้อยืด และยังมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านเกษตรและหัตถกรรม จากกลุ่มเห็ดเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มจักสาน และบ้านไร่ตารงค์ จากอำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ อาจารย์ และนักเรียนในโรงเรียนวัฒนธรรมฯ หลัก 67 อีกช่องทางหนึ่ง

โดยทางคณะได้รับเกียรติจาก อาจารย์จันดา แก้วภักดี ผู้อำนวนการโรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กกำพร้า หลัก 67 และ ท่านคำอ้วน คำภูแก้ว รองอธิบดีกรมพัฒนาชนบทและสหกรณ์ กระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม โดยโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ระหว่างประเทศ มีรายนามวิทยากร ที่เข้าถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ ดังนี้

1. อาจารย์ธานี สุคนธะชาติ
2. อาจารย์ชูเกียรติ อนันต์เวทยานนท์
3. อาจารย์คณิต อยู่สมบูรณ์
4. นายศิรวัชร์ พัฒคุ้ม
5. นางสาวปัญญา ราชหุ่น
6. นางสมฤทธิ์ ราชหุ่น
7. นางสาวเครือวัลย์ เงาศรี
8. นายภูวชัย ดวงมาลา

นอกจากนี้ทางคณะยังเตรียมจัดโครงการความร่วมมือในโครงการยกระดับทักษะทางคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ ระหว่างทางคณะ และ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว ในการลงพื้นที่สอนทักษะให้แก่นักเรียนและอาจารย์ ของโรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กกำพร้า หลัก 67 ในครั้งต่อไป และในโอกาสการดำเนินโครงการ รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ ได้มอบเงิน จำนวน 3,000 บาท ให้กับทางโรงเรียนเพื่อใช้ในการดำเนินงานด้านต่าง ๆ โดยทางอาจารย์จันดา แก้วภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กกำพร้า หลัก 67 เป็นผู้รับมอบเงินจำนวนดังกล่าว

ภาพบางส่วนจากโครงการ

ที่มา : งานสื่อสารองค์กรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร