ข่าวสารประชาสัมพันธ์

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ศึกษาดูงานโรงพยาบาลศรีธัญญา

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร โดย อ.วีระภัทร์ กระหม่อมทอง และ อ.ดร.ปรียานุช คำสนอง ได้นำนักศึกษาสาขาสถาปัตยกรรมชั้นปีที่ 4 และชั้นปีที่ 5 เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลศรีธัญญา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เห็นถึงพื้นที่ต่าง ๆ ในโรงพยาบาลจิตเวชในสถานที่จริง และนำองค์ความรู้ที่ได้รับจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงานจริงในโรงพยาบาลมาพัฒนาต่อยอดความรู้เกี่ยวกับการออกแบบโรงพยาบาล และโรงพยาบาลจิตเวช
โดยได้รับเกียรติจาก คุณชีวนันท์ เครืออนันต์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ คุณพัชรพล ดอกบัว นายช่างเทคนิค คุณวิมลตรา สาตรพร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ คุณวิโรจน์ ทองทา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ คุณรัตนธร ตรงคณารักษ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และคุณวงศพัทธ์ บุญสง่า พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ในการพาศึกษาดูงานอาคารและบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ ซึ่งทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ขอขอบคุณวิทยากรและโรงพยาบาลศรีธัญญาเป็นอย่างสูงในการให้ความอนุเคราะห์ในการศึกษาดูงานของทางคณะมาในโอกาสนี้