ข่าวประกาศจากทางคณะ

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ผ่านการรับรองปริญญาในการประกอบวิชาชีพควบคุม

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ผ่านการรับรองปริญญาในการประกอบวิชาชีพควบคุม อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในประกาศ