ข่าวสารประชาสัมพันธ์

กิจกรรม “แนะแนวทางสถาปัต” โรงเรียนสตรีนนทบุรี ประจำปี 2564


"กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ "คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดโครงการกิจกรรม "แนะแนวทางสถาปัต" ประจำปี 2564 ณ โรงเรียนสตรีนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ในวันที่ 18 ธันวาคม 2563 โดยแนะแนวทางการศึกษาต่อภายในคณะ สำหรับการสมัครระบบ TCAS64 รอบ 1 (รอบ Portfolio) โดยการใช้ วุฒิ ม.6 ในการสมัคร โดยการแนะนำในหลักสูตร ดังนี้
1. สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2. สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์
3. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

ที่มา : ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ