ข่าวสารประชาสัมพันธ์

สถาปัตย์ฯ รวมพลัง 3 ประสานสร้าง TRIANGLE ARCHITECH เครือข่าย ลาว-ไทย-ญี่ปุ่น

จากความร่วมมือระหว่างคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว ตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา ภายใต้การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาชีพร่วมกันอย่างต่อเนื่อง โดยครั้งล่าสุด เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ทั้ง 2 สถาบันได้รับเกียรติจาก Shibaura Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าวด้วย จนเป็นที่มาของการสร้างเครือข่ายระหว่าง 3 สถาบัน จาก 3 ประเทศ ลาว-ไทย-ญี่ปุ่น เพื่อจัดกิจกรรม TRIANGLE ARCHITECH ร่วมกันที่ประเทศไทยในช่วงเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้

นายธานี สุคนธะชาติ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กล่าวว่า Shibaura Institute of Technology และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวนั้นเป็นพันธมิตรกันมากว่า 10 ปี โดยมีแนวทางการจัดการศึกษาที่เน้นการบูรณาการเช่นเดียวกัน จึงเป็นที่มาของการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานร่วมกันของทั้ง 3 มหาวิทยาลัย ณ Shibaura Institute of Technology ระหว่างวันที่ 3-7 กรกฎาคม 2560 เพื่อหาแนวทางการจัดกิจกรรมร่วมกัน นอกจากนี้ได้มีการหารือเกี่ยวกับการลงนามในบันทึกความร่วมมือระหว่าง Shibaura Institute of Technology และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบด้วย

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ เชื่อมั่นว่า ความร่วมมือที่เกิดขึ้นจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนใน 3 สาขาวิชาของคณะ ได้แก่ สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ และสาขาวิชาสถาปัตยกรรม โดยจะมีการริเริ่มหลักสูตรระยะสั้น รวมทั้งจะเป็นการเปิดโอกาสให้อาจารย์และนักศึกษาที่สนใจสามารถขอรับทุนการศึกษาในระดับปริญญาเอก ที่ประเทศญี่ปุ่น

นอกจากนั้น ทางคณะสถาปัตย์ฯ ของลาวและไทย ได้มีโอกาสได้เข้าพบ Prof. Dr. Shinsaku Munemoto จาก Department of Architecture and Urban Design College of Science and Engineering, Ritsumeikan University อย่างไม่เป็นทางการ เพื่อหารือแนวทางสร้างความร่วมมือเพิ่มเติมในอนาคต ซึ่งเป็นแนวทางการจัดการศึกษาแบบบูรณาการที่สอดคล้องกันของทุกมหาวิทยาลัยข้างต้น

ภาพบรรยากาศ