ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ศึกษาดูงาน โครงการทาวน์โฮม บ้านกลางเมือง บางนา-วงแหวน โดยบริษัท AP (Thailand)


สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ โดยอาจารย์ ดร.ศาสตรา ศรีหาภาค ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าศึกษาดูงานโครงการทาวน์โฮม บ้านกลางเมือง บางนา-วงแหวน โดยบริษัท AP Thailand จำกัด (มหาชน) ภายในวันที่ 19 ตุลาคม 2563 เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนางานก่อสร้างอาคารสำเร็จรูป ระบบการประสานทางพิกัดและการเชื่อมต่ออาคาร โครงสร้างอาคารสำเร็จรูป การทำงานของเจ้าหน้าที่ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มทักษะ เสริมสร้างความรู้ และประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา เพื่อนำไปใช้การการปฏิบัติงานจริง

ที่มา : สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ