ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ศึกษาดูงาน โครงการคอนโดมิเนียม โดยบริษัท AP (Thailand)

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ โดยอาจารย์ ดร.ศาสตรา ศรีหาภาค, อาจารย์วีระภัทร์ กระหม่อมทอง และ อาจารย์ ดร.ปรียานุช คำสนอง ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าศึกษาดูงานโครงการคอนโดมิเนียม โดยบริษัท AP Thailand จำกัด (มหาชน) ภายในวันที่ 4 ตุลาคม 2565 เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนางานก่อสร้างอาคารสำเร็จรูป ระบบการประสานทางพิกัดและการเชื่อมต่ออาคาร โครงสร้างอาคารสำเร็จรูป การทำงานของเจ้าหน้าที่ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มทักษะ เสริมสร้างความรู้ และประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา เพื่อนำไปใช้การการปฏิบัติงานจริง