ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ศึกษาดูงาน โครงการคอนโดมิเนี่ยม Aspire อโศก-รัชดา

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ โดยอาจารย์ศาสตรา ศรีหาภาค ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าศึกษาดูงานโครงการคอนโดมิเนียม Aspire อโศก-รัชดา โดยบริษัท AP Thailand จำกัด (มหาชน) ภายในวันที่ 25 กันยายน 2562 เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนางานก่อสร้างอาคารสำเร็จรูป ระบบการประสานทางพิกัดและการเชื่อมต่ออาคาร โครงสร้างอาคารสำเร็จรูป การทำงานของเจ้าหน้าที่ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มทักษะ เสริมสร้างความรู้ และประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา เพื่อนำไปใช้การการปฏิบัติงานจริง

ที่มา : ดร.ศาสตรา ศรีหาภาค อาจารย์ประจำสาขาวิชาสถาปัตยกรรม