ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ และอาคารมิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร โดย อ.วีระภัทร์ กระหม่อมทอง อ.ศรัณยู สว่างเมฆ และ อ.ธนัญชัย ลิมปาคม (อ.พิเศษ) ได้นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ และอาคารมิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนในรายวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรม 6 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เห็นถึงพื้นที่ต่าง ๆ ในโครงการศูนย์การค้าและสำนักงานให้เช่าในสถานที่จริง และนำองค์ความรู้ที่ได้รับจากผู้จัดการอาคาร ผู้ดูแลอาคารและวิศวกรผู้ปฏิบัติงานจริงมาพัฒนาต่อยอดในรายวิชาที่กำลังศึกษาอยู่
โดยได้รับเกียรติจาก คุณกนกวรรณ จงสถาพรสิทธิ์ ผู้จัดการอาคาร คุณธนะชัย กาญจนประสิทธิ์ วิศวกรอาคาร คุณศุภฤกษ์ ศิริขอนแก่น วิศวกรอาคาร คุณเชาวลักษณ์ คูศิวิไลส์ ผู้ช่วยผู้ดูแลอาคาร คุณสวรรค์ กุลสุวรรณ์ ผู้ช่วยผู้ดูแลอาคาร และคุณวรรณศิษฐ์ เฟเวอร์ ผู้ช่วยผู้จัดการอาคาร ในการพาศึกษาดูงานอาคารและบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ ซึ่งทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ขอขอบคุณวิทยากรจากบริษัทโจนส์ แลง ลาซาลล์ (ประเทศไทย) จำกัด และทางศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์และมิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์เป็นอย่างสูงในการให้ความอนุเคราะห์ในการศึกษาดูงานของทางคณะมาในโอกาสนี้