ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ศึกษาดูงานโรงงานพฤกษา พรีคาสท์ นวนคร และโครงการพฤกษาวิลเลจ ดีไลท์ ดอนเมือง-รังสิต

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ พานักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ชั้นปีที่ ๓ จำนวนทั้งสิ้น ๒๐ คน ดูงานเพื่อเพื่อให้นักศึกษาเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนางานก่อสร้างอาคารสำเร็จรูป กและเทคนิคการควบคุมงาน ณ โรงงานพฤกษา พรีคาสท์ นวนคร อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี และโครงการพฤกษาวิลเลจ ดีไลท์ ดอนเมือง-รังสิต ในวันพุธที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑