ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ศึกษาดูงานที่บริษัท กนกเฟอร์นิเจอร์ แอนด์ เดคคอเรชั่น จำกัด สาขาเขาไม้แก้ว จังหวัดชลบุรี

สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดย อาจารขย์พิเศษ อาจารย์ฉายา หาญทวีวงศา ได้นำนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 ไปศึกษาดูงานที่บริษัท กนกเฟอร์นิเจอร์ แอนด์ เดคคอเรชั่น จำกัด สาขาเขาไม้แก้ว จังหวัดชลบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 09:00-12:00 น. เพื่อเป็นการศึกษาถึงระบบการทำเฟอร์นิเจอร์ และได้รับประสบการณ์จริงจากการทำงานของโรงงานที่ดำเนินงานในด้านการผลิตจริง เพื่อให้นักศึกษษได้นำมาปรับใช้ในรายวิชา สอนวิชาการออกแบบเครื่องเรือน ต่อไป