ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ศึกษาดูงานกระบวนการนำวัตถุดิบจากธรรมชาติ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านแสงตะวัน


นักศึกษา สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ศึกษาดูงานกระบวนการนำวัตถุดิบจากธรรมชาติมาทำเส้นใย เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีการพื้นถิ่นไปสู่สินค้าระดับสากล ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านแสงตะวัน เครือข่ายโอท๊อปจังหวัดปทุมธานี

ที่มา : สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ