ข่าวสารประชาสัมพันธ์

วิทยากรภายนอกให้ความรู้ใน รายวิชา การออกแบบภายใน 1


ในรายวิชา การออกแบบภายใน 1 ได้เชิญวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิธิศ เกียรติสุข อาจารย์ประจำสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และ คุณชมัมภา เดชนิติรัตน์ สถาปนิกอิสระ สาขาสถาปัตยกรรมภายใน มาให้ความรู้แก่นักศึกษา ในหัวข้อ "กระบวนการสร้างแนวคิดเพื่อการออกแบบตกแต่งภายในสำหรับที่พักอาศัย" โดยมีอาจารย์อุทัยวรรณ ประสงค์เงิน เป็นอาจารย์ผู้จัดกิจกรรมดังกล่าว ในวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา

ที่มา : สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ