ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อม ที่วัดพระธาตุบังพวน จ.หนองคาย และมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว

บูรณาการ-วัด-เพื่อนบ้าน

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2558 นายธานี  สุคนธะชาติ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย ผศ.ลักขณา จาตกานนท์ ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร อาจารย์และบุคลากรคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ลงสำรวจพื้นที่เพื่อเตรียมพร้อมจัดงานแถลงข่าว “11 ปี RMUTP คิด(ส์)ดีทำดี…เพื่อสังคม”และเตรียมพื้นที่สำหรับจัดนิทรรศการ ติดตามผลเรียนรู้คู่บูรณาการสองฝั่งโขง โดยมีพระครูภาวนาเจติยาภิบาล (ทวี มหาวีโร) เจ้าอาวาสวัดพระธาตุบังพวนให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ณ วัดพระธาตุบังพวน จังหวัดหนองคาย และได้เดินทางไปมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวเพื่อติดต่อด้านการดำเนินการกิจกรรมระยะที่ 2 ในเดือนธันวาคม ต่อไป

บรรยากาศการลงพื้นที่