ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมโครงการค่ายนักออกแบบและสถาปนิกสายสัมพันธ์อาเซียน พร้อมการเดินทางหารือด้านความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทีมผู้บริหาร และตัวแทนคณาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้เดินทางไปหารือความร่วมมือในการจัดโครงการร่วมกันระหว่าง ไทย – ลาว และญี่ปุ่น ที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว นครหลวงเวียงจันทร์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในโครงการค่ายนักออกแบบและสถาปนิกสายสัมพันธ์อาเซียน ที่จะจัดขึ้น ณ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน – ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐  เพื่อให้งานดำเนินไปได้ด้วยความเรียบร้อย

ในการเดินทางเพื่อหารือ ณ นครหลวงเวียงจันทร์ ในครั้งนี้ ทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้เดินทางไปยัง โรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กกำพร้า (หลัก ๖๗) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยได้มีการหารือด้านความร่วมมือทางด้านการบริการวิชาการ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นการเพิ่มทักษะทางด้านศิลปะ และเป็นการต่อยอดทางด้านวิชาชีพให้แก่นักเรียนภายในโรงเรียน และยังเป็นพื้นฐานในการบูรณาการพันธกิจด้านต่าง ๆ ต่อไป

นอกจากนี้ยังได้มีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานของโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านการออกแบบและสถาปัตยกรรมสู่การบูรณาการระดับวิทยาลัยเทคนิคและอาชีวะศึกษาเพื่อยกระดับทักษะวิชาชีพซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ จังหวัดหนองคาย ที่ผ่านมา และยังได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการต่อยอดโครงการสู่การพัฒนาด้านการเรียนการสอน และการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและชุมชน ภายในพื้นที่ อีกทั้งยังมีการพูดคุยเพื่อหารือทางด้านการลงนามความร่วมมือทางด้านวิชาการ (MOU) กับทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร โดยมีลายละเอียด ดังนี้

  1. การหารือทางด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และสถาปัตยกรรม กับศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการ จังหวัดหนองคาย
  2. การพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ชุมชน และความร่วมมือทางด้านงานวิจัยของบุคลากรภายในคณะ กับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย
  3. การหารือและปรึกษาด้านการลงนามความทางวิชาการ (MOU) กับวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ จังหวัดหนองคาย
  4. การติดตามผลการดำเนินงาน และการนำองค์ความความรู้ในการดำเนินโครงการที่ผ่านมาไปใช้ประโยชน์ และการต่อยอดด้านพันธกิจต่าง ๆ กับวิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดหนองคาย

ภาพบรรยากาศ