ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ลงพื้นที่สำรวจชุมชนร่วมกับ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)


คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ร่วมสำรวจพื้นที่ร่วมกับ หน่วยงาน EISA ของ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทประชารัฐรักสามัคคีวิสหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเตรียมความพร้อมและนำโจทย์ มาศึกษาและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ของชุมชนใน อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในโครงการ "ประจวบฯเหมาะ" ซึ่งกำลังจะจัดขึ้นในครั้งถัดไป

โดย ได้ ลงพื้นที่สำรวจชุมชนดังนี้ ชุมชนท่องเที่ยวบ้านฝายท่า ,กลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์คลองปากปิด, กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านม้าร้อง, วิสาหกิจชุมชนบ้านทางสาย ระหว่างวันที่ 25-26 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา

ที่มา : ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ