ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ร่วมมือไทยเบฟ พัฒนาโลโก้สินค้าบรรจุภัณฑ์ชุมชน และสร้างโมเดลผังจำลองอุทยานสวนป่าไผ่ จ.ประจวบ พัฒนาเศรษฐกิจท่องเที่ยวชุมชน


สถาปัตย์ มทร.พระนคร ร่วมมือไทยเบฟ พัฒนาโลโก้สินค้าบรรจุภัณฑ์ชุมชน และสร้างโมเดลผังจำลองอุทยานสวนป่าไผ่ จ.ประจวบ พัฒนาเศรษฐกิจท่องเที่ยวชุมชน

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำโดย นายธานี สุคนธะชาติ คณบดี นำทีมคณาจารย์และนักศึกษา ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้าชุมชนเพื่อการเพิ่มมูลค่าของตัวสินค้า รวมถึงการวางผังบริเวณในการสร้าง “อุทยานสวนป่าไผ่บ้านม้าร้อง” ซึ่งจะได้รับการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศแห่งใหม่ของชุมชน และยังเป็นพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของชุมชน ได้แก่ ชุมชนท่องเที่ยวบ้านฝายท่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านม้าร้อง และวิสาหกิจชุมชนบ้านทางสาย ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการบูรณาการความรู้ ด้านการออกแบบสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงนวัตวิถี (โครงการประจวบฯ เหมาะ) ณ อำเภอบางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 11 - 13 กันยายน 2563 ภายใต้ความร่วมมือในโครงการ Education Institute Support Activity (EISA) ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) และบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี-ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด