ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ร่วมจัดแสดงผลงานวิจัยในงาน “Thailand Research Expo 2018”

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ เข้าร่วมจัดนิทรรศการผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ร่วมกับหน่วยงานภายนอก  ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2561 ( Thailand Research Expo 2018 ) ระหว่างวันที่ 9 – 13 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ  โดยส่งผลงานเข้าร่วมจัดนิทรรศการในหัวข้อ “นวัตกรรมสิ่งทอ”  จำนวน 1 ผลงาน  เรื่อง โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าหม้อฮ่อมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหม้อฮ่อมทุ่งเจริญย้อมสี ตำบลทุ้งโฮ้ง จังหวัดแพร่ ผลงานของ       ดร.กิ่งกาญจน์ พิจักขณา และคณะ