Uncategorized

รายวิชา ศิลปนิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2565

รายวิชา ศิลปนิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2565
โดยเป็นการนำเสนอแนวคิดและการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อเป็นแนวทางการต่อยอดสู่การผลิตใช้งานจริง