ผลงานนักศึกษา

รายวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรม 5 (เทอม 2/2565)

Low Rise Condominium 🏢🌳 ผลงานนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ในรายวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรม 5 โดยให้นักศึกษาออกแบบโครงการที่พักอาศัยรวม (Low Rise Condominium) จำนวน 8 Unit ที่มีกระบวนความคิดในการออกแบบวางผังโครงการ การจัดทำรายละเอียดโครงการและฟังก์ชั่นโครงการ โดยกำหนดพื้นที่ ไม่เกิน 20 ไร่ เป็นอาคารที่ออกแบบสอดคล้องกับบริบทภูมิอากาศและภูมิประเทศของแต่ละที่ตั้ง โดยเน้นการออกแบบเพื่อเป็นอาคารประหยัดพลังงานโดยใช้รูปแบบทฤษฎีการประหยัดพลังงานที่สะท้อนในงานสถาปัตยกรรมที่ออกแบบ มีระบบ Construction ที่เหมาะสมกับพื้นที่