ผลงานนักศึกษา

รายวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรม 4 (เทอม 1/2566)

โครงการพัฒนาพื้นที่ตลาดเทวราช เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้: ชุมชนตลาดเทวราช Community Learning Center 🏘
ผลงานนักศึกษาชั้นปีที่ 3 รายวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรม 4 เป็นการศึกษาและวิเคราะห์พื้นที่ชุมชน นำเสนอแนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรมประเภทอาคารสาธารณะขนาดใหญ่ โดยปรับปรุงชุมชนตลาดเทวราช เพื่อพัฒนาพื้นที่ตลาดสด อาคารพานิชยกรรม เพิ่มพื้นที่การเรียนรู้และพื้นที่สาธารณะสภาพแวดล้อมของชุมชนริมคลองผดุงกรุงเกษม