ผลงานนักศึกษา

รายวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรม 6 (เทอม 1/2566)

การออกแบบอาคารชุดพักอาศัย (Condominium) 🏢
ผลงานนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ในรายวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรม 6 โดยให้นักศึกษาออกแบบอาคารสูงประเภทอาคารชุดพักอาศัย