ข่าวสารประชาสัมพันธ์

รางวัลชนะเลิศ และรางวัลชมเชย จากการประกวดแข่งขันผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น ประเภทโครงงาน/ผลงานด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ

นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรางวัลชมเชย จากการประกวดแข่งขันผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น ประเภทโครงงาน/ผลงานด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ ในโครงการวันสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะที่ ๑ ในวันที่ 13 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมกรมหลวง ขั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชมงคลพระนคร โดย นางสาวพิมณัชญา นามสบาย นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ และ นางสาวขวัญจิรา  ขาวผ่อง นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ได้รับรางวัลชมเชย