ข่าวสารประชาสัมพันธ์

รับเกรียรติบัตรผู้ได้รับการจัดสรรทุนฯ ประเภทบัณฑิตศึกษา จากคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

มอบเกียริบัตรทุน-วช

.อาจารย์อาณัฏ  ศิริพิชญ์ตระกูล เข้ารับมอบเกียรติบัตรผู้ได้รับการจัดสรรทุนฯ ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2559 จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในวันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ