ข่าวสารประชาสัมพันธ์

รับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557

ตรวจประเมินหลักสูตร-58

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2555 ณ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 431 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ รับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา จำนวน 3 หลักสูตร ประกอบด้วย รายนามคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ดังนี้

 • หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
  1. นางสาวอภิญญ์พัทร์  กุสิยารังสิทธิ์ ประธานกรรมการ
  2. ดร.สาธิต  เหล่าวัฒนพงษ์ กรรมการ
  3. นางสาวสุรภา  วงศ์สุวรรณ กรรมการและเลขานุการ
 • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  1. นางสาวดุริยางค์  คมขำ ประธานกรรมการ
  2. นางสาวสุรภา  วงศ์สุวรรณ กรรมการ
  3. นายทินวงษ์  รักอิสสระกุล กรรมการและเลขานุการ
 • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์
  1. นางสาวดุริยางค์ คมขำ ประธานกรรมการ
  2. นายอาณัฏ ศิริพิชญ์ตระกูล กรรมการ
  3. ดร.สาธิต เหล่าวัฒนพงษ์ กรรมการและเลขานุการ

ภาพบรรยากาศ