ข่าวสารประชาสัมพันธ์

รับการตรวจประเมิน สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2561

สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสาขาวิชา ตามรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 21 มิถุนายน 2562 ณ ห้อง 631 คณะสถาปัตยกรรมศษสตร์และการออกแบบ โดยมีรายนามคณะกรรมการตรวจประเมิน ดังนี้

  1. ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์  เขียวมั่ง       ประธานกรรมการคณะตรวจประเมิน ฯ
  2. ผศ.ดร.วราวรรณ  สุวรรณผาติ        กรรมการคณะตรวจประเมิน ฯ
  3. อาจารย์อภิญญ์พัทร์  กุสิยารังสิทธิ์    กรรมการและเลขานุการคณะตรวจประเมิน