ข่าวสารประชาสัมพันธ์

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ จังหวัดหนองคาย

mou พระมหาไถ่

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ จังหวัดหนองคาย โดยการลงนามความร่วมมือมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับศักยภาพพื้นฐานของประเทศ มุ่งเน้นการผนึกกำลังร่วมกัน ในการพัฒนาหลักสูตรทางด้านวิชาการให้ดียิ่งขึ้นไป พร้อมทั้งสนับสนุนในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ สถาปัตยกรรม และศูนย์บ่มเพาะดิจิทัลชุมชน รวมทั้งศูนย์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในงานนี้ รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และ นางสาวสัมฤทธิ์ ศิริรัมย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ จังหวัดหนองคาย เป็นผู้ลงนามร่วมกัน พร้อมนายจิรศักดิ์ ศรีคชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย และ นายธานี สุคนธะชาติ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นพยานการร่วมลงนามในครั้งนี้ โดยการลงนามครั้งนี้จัดขึ้นในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561

ภาพบรรยากาศ