ข่าวสารประชาสัมพันธ์

พิธีทำบุญคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ประจำปี 2562

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จัดกิจกรรม “พิธีทำบุญคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ประจำปี 2562” ในวันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562 ณ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 631 – 632 เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีและเตรียมความพร้อม ในการประกอบ พิธีครอบครูช่าง ในวันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2562