ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประชุมความพร้อม โครงการ “ประจวบฯ เหมาะ” ร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร


โครงการ “ประจวบฯ เหมาะ” ร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในส่วนของการนำเสนอผลงานการออกแบบจากฝีมือนักศึกษา (First Draft) ในส่วนของ Logo และ Packaging ของวิสาหกิจชุมชนบ้านทางสาย, ชุมชนท่องเที่ยวบ้านฝ่ายท่า รวมถึงงานภูมิสถาปัตย์ในส่วนของการออกแบบสวนไผ่ เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านม้าร้อง อ.บางสะพานจ.ประจวบคีรีขันธ์

โดยมีรศ.ดร.นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และพัฒนาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในการประชุม, ดร.ธานี สุคนธะชาติ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ, คุณณรงค์พงษ์ โพธิสมบัติ ประธานบริษัทประชารัฐประจวบคีรีขันธ์ และคุณราตรี พิศุทธิ์ชโลทร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานในวันดังกล่าว
ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการลงพื้นที่จริงของนักศึกษาในวันที่ 11-13 กันยายน 2563 ณ อำเภอบางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยคณาจารย์และนักศึกษา จะลงพื้นที่เพื่อนำเสนอผลงานกับทั้ง 3 ชุมชน โดยจะเป็นรูปแบบการนำเสนอผลงาน ปรับเปลี่ยนแก้ไขตามความเห็นของชุมชนและพร้อมส่งมอบรูปแบบที่สมบูรณ์ให้กับชุมชนต่อไป