ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศเจตจำนงสุจริตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปี พ.ศ.2565

ผศ.ดร.ประชา พิจักขณา คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร รับนโยบายมหาวิทยาลัย ประกาศเจตจำนงสุจริตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปี พ.ศ.2565