การศึกษาการเรียนข่าวสารประชาสัมพันธ์นักศึกษาปีการศึกษา 2556มทร.พระนครรายชื่อ

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน ระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2556

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน ระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2556

ผู้สมัครที่มีรายชื่อให้ปฏิบัติตามท้ายประกาศอย่างเคร่งครัด

ข้อมูลเพิ่มเติม http://admis.rmutp.ac.th

หรือติดต่อ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน หมายเลข 02-282-9009 ต่อ 6105,6302-9