การศึกษาข่าวสารประชาสัมพันธ์นักศึกษาปีการศึกษา 2555ฝ่ายวิชาการและวิจัยมทร.พระนครรายชื่อโควตา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (โควตารอบ 2) ปีการศึกษา 2555

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี กรณีพิเศษ (โควตารอบ 2) ประจำปีการศึกษา 2555  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผู้ที่มีรายชื่อในประกาศทุกคนต้องปฏิบัติตามประกาศของมหาวิทยาลัย

หมายเหตุ : หากมีข้อสงสัยหรือซักถาม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โทร.02-280-1189