การศึกษาฝ่ายวิชาการและวิจัยมทร.พระนครรายชื่อสาขาวิชา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2555 รับตรง(เพิ่มเติม)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนในการสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2555 ประเภทรับตรง (เพิ่มเติม)

ประกาศผู้ที่มีรายชื่อในประกาศทุกคนต้องปฏิบัติตามประกาศของมหาวิทยาลัย หากมีข้อสงสัยหรือซักถาม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โทร.02-280-1189