การศึกษาข่าวสารประชาสัมพันธ์นักศึกษาปีการศึกษา 2556รายชื่อโควตา

ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556 ประเภทโควตา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556 ประเภทโควตา (กรณีพิเศษ) ดังนี้

000 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ