ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ปฐมนิเทศนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา บริษัท โฮม โปรดักส์ เซนเตอร์ จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ที่ได้รับทุนจากหลักสูตรทวิภาคี ของ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซนเตอร์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 20 คน ได้เข้าร่วมการปฐมนิเทศ เพื่อแนะนำหลักสูตรและข้อกำหนดต่าง ๆ

ภาพบรรยากาศ