ข่าวสารประชาสัมพันธ์

บรรยาย เรื่อง “บูรณาการความรู้สู่พันธกิจ สร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ”

นายธานี  สุคนธะชาติ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ บรรยายพิเศษในกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ใน เรื่อง “บูรณาการความรู้สู่พันธกิจ สร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ” ของศูนย์การจัดการความรู้ ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ภาพบรรยากาศ