ข่าวสารประชาสัมพันธ์

บรรยายพิเศษ เรื่อง “Contemporary Art : ศิลปะร่วมสมัยตะวันออกและตะวันตก” & “Venice Biennale”

DSC_4496-11

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.กมล ทัศนาญชลี ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ บรรยายพิเศษ เรื่อง “Contemporary Art : ศิลปะร่วมสมัยตะวันออกและตะวันตก” & “Venice Biennale” ซึ่งภายในงานมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชมงคลพระนครและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเข้าร่วมรับฟังกว่า 500 คน เมื่อวันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมโชติเวช อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ภาพบรรยากาศ