ข่าวสารประชาสัมพันธ์

บรรยากาศโครงการวิพากษ์หลักสูตร สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จัดดำเนินการวิพากษ์หลักสูตร สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมบัวม่วง ๑ ชั้น ๔ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกเข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตร ดังนี้

  • รองศาสตราจารย์ ดร. กุณฑลทิพย์ พานิชภักดิ์
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วาริชา วงศ์พยัต
  • ดร.พร วิรุฬห์รักษ์

ภาพบรรยากาศ