ข่าวสารประชาสัมพันธ์

นิทรรศการสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

สหกิจ58

นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร ชั้นปีที่ 4 ได้ร่วมกันจัดนิทรรศการการนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ณ บริเวณโถงอาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ โดยได้รับเกรียรติ จาก ผศ.ปานทิพย์ ผดุงศิลป์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานนิทรรศการสหกิจฯ

ภาพบรรยากาศ