ข่าวสารประชาสัมพันธ์

นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ชั้นปีที่ 2 ในรายวิชาสุนทรียศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เข้าทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนคร

อาจารย์สุนทร บินกาชานี และอาจารย์ศศิประภา เวชศิลป์ นำนักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ชั้นปีที่ 2 ในรายวิชาสุนทรียศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เข้าทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนคร เพื่อเป็นการศึกษาหาความรู้และแรงบันดาลใจ จากความสวยงาม ของโบราณวัตถุที่มีค่าของประเทศ นำมาช่วยในด้านของการออกแบบผลิตภัณฑ์ฯ ในรายวิชาต่าง ๆ ภายในชั้นเรียน