ข่าวสารประชาสัมพันธ์

นคร นำผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการฯ ใน“งานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2562”

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร นำผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการฯ ใน“งานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2562”  ณ Event Hall 102 - 104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 4 เรื่อง เพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สังคม เป็นแนวทางในการสร้างประโยชน์  รายชื่อผลงานร่วมจัดแสดงดังต่อไปนี้

  1. ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ตกแต่งผนังบ้านจากเศษผ้าไหมเหลือทิ้ง ผลงานของ ผ.ศ.ยุวดี พรธาราพงศ์
  2. โครงการออกแบบชุดเฟอร์นิเจอร์สืบสานศิลปวัฒนธรรมชาวเมืองเหนือจากผ้าตีนจกทอมือ ของศูนย์เรียนรู้ผ้าจกเมืองลองและการย้อมสีธรรมชาติ อำเภอลอง จังหวัดแพร่ ผลงานของ น.ส.กิ่งกาญจน์ พิจักขณา
  3. หญ้าแฝกเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมท้องถิ่นภาคอีสานแนวคิดศิลปะไทยร่วมสมัย ผลงานของ นายอาณัฏ ศิริพิชญ์ตระกูล
  4. ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์จากเถาย่านางจากแนวคิดหัตถกรรมภูมิปัญญาภาคใต้ ผลงานของ นายอาณัฏ ศิริพิชญ์ตระกูล

ภาพบรรยากาศ