ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ทำบุญคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ประจำปี 2558

ทำบุญ-58

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จัดกิจกรรม “ทำบุญคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ประจำปี 2558” ในวันพุธที่ 9 กันยายน 2558 ณ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 631 – 632 เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีและเตรียมความพร้อม ในการประกอบกิจกรรม ครอบครูช่าง ในวันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2558

ภาพบรรยากาศ