ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ถ่ายทอดองค์ความรู้ ระบบวารสารออนไลน์ภายใต้ระบบ ThaiJO


คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร จัดการประชุมคณะกรรมการ(ภายใน)ประจำวารสารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร เพื่อหารือความก้าวหน้าการจัดทำวารสารฉบับปฐมฤกษ์และทำความเข้าใจระบบวารสารออนไลน์ภายใต้ระบบ ThaiJO โดยการประชุมครั้งนี้ จัดขึ้นวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ณ ห้อง 4305 อาคารโรงอาหาร ชั้น 3 ศูนย์เทเวศน์