ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ติดตามผลการดำเนินงานบริการวิชาการ ณ โรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กกำพร้า หลัก 67 แขวงเวียงจันทร์

ในวันที่ 23 และ 24 พฤษภาคม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับเชิญเข้าร่วมการแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่าง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร ประเทศไทย กับ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อร่วมรับฟังความร่วมมือด้านการวิจัย ด้านวิทยานิพนธ์ และการบริการวิชาการในต่างประเทศ และโครงการการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในขอบเขตความร่วมมือ (MOA) ในการหารือครั้งนี้เป็นการร่วมกันนำเสนอผลการดำเนินงานการบริการวิชาการในต่างประเทศที่โรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กกำพร้า (หลัก 67) ที่เกิดขึ้นในวันที่ 2-3 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมานั้น ได้เสริมสร้างความรู้ทักษะ และเสริมสร้างวิชาชีพให้แก่ คณาจารย์และนักเรียน โรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กกำพร้า (หลัก 67) อย่างมีผลสำเร็จเป็นรูปธรรม การนี้ได้มีการลงพื้นที่เพื่อสำรวจผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ณ โรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กกำพร้า (หลัก 67) โดยเข้าหารือกับ อาจารย์จันดา แก้วภักดี ผู้อำนวนการโรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กกำพร้า หลัก 67 และคณะอาจารย์ผู้เกี่ยวข้อง ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น โดยเนื้อหาเป็นการสานต่อการดำเนินงานสู่การร่วมกันทำงานวิจัยทั้งสองประเทศ โดยมีพื้นที่โรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กกำพร้า (หลัก 67) เป็นพื้นที่หัวข้อการดำเนินงาน โครงการการศึกษาและพัฒนาเพื่อออกแบบโรงเรือนเพาะเห็ด สำหรับติดตั้งภายในโรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กกำพร้า (หลัก 67) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีคณะผู้วิจัยร่วมลงพื้นที่ ดังต่อไปนี้

  1. อาจารย์ปริณัน บานชื่น อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประเทศไทย
  2. Dr.Thanousorn Vongpraseuth อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

การลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการสำรวจสภาพภูมิประเทศ สภาพดิน และอากาศ การกำหนดจุดพื้นที่เพื่อสร้างโรงเรือนเพาะเห็ด ที่สามารถสร้างแหล่งวัตถุดิบอาหารเพื่อรองรับกับนักเรียนที่อาศัยในโรงเรียน รวมทั้งนำผลผลิตที่ได้นำไปสร้างรายได้ สร้างอาชีพ หรือเป็นศูนย์การเรียนรู้การเพาะเห็ด ประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ต่อไป

ทั้งนี้ทั้งสองคณะได้ร่วมกันมอบอุปกรณ์การเรียนการสอนประกอบอาชีพสกรีนเสื้อเพิ่มเติมให้แก่โรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กกำพร้า (หลัก 67) ได้แก่ เครื่องปรินเตอร์เลเซอร์ สำหรับการพิมพ์ลวดลายสกรีน รวมถึงอุปกรณ์การสกรีนที่จำเป็นอื่นๆ เพื่อต่อยอดความรู้และแสดงถึงมิตรภาพระหว่างสองประเทศ สนองโครงการตามพระราชดำริในต่างประเทศสืบต่อไป

ภาพบรรยากาศ