รับสมัครงาน/จัดซื้อ/จัดจ้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบทางสถาปัตยกรรมฯ จำนวน 50 เครื่อง