ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ตรวจรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับสถาบัน) ปีการศึกษา 2557

sar-สถาบัน-57

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558 ณ ห้อง 431 อาคาร 4 ชั้น 3 ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ประกอบด้วย

  • รศ.ดร.ไทย  ทิพย์สุวรรณกุล     คณะกรรมการตรวจประเมิน
  • ดร.ฉันทนา  ปาปัดถา     คณะกรรมการตรวจประเมิน

ภาพบรรยากาศ