ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR 64) สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์


คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR 64) ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับหลักสูตร สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ โดยผลการประเมิน ได้คะแนน 3.60 ผลการประเมินอยู่ในระดับดี
รายนามคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร
1. รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง
2. ผศ.ดร.อติเทพ แจ้ดนาลาว
3. ผศ.อภิญญ์พัทร์ กุสิยารังสิทธิ
ดำเนินการตรวจประเมินในวันที่ 9 มิถุนายน 2565 ณ ห้อง 1101 คณะคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตโชติเวช